The following warnings occurred:
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 920 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 805 postParser->parse_message
/showthread.php 920 build_postbit 
Not a member yet? Why not Sign up today Create an account  

  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
abusive staff

#5
"
l
e
a
k
i
n
g
p
r
i
v
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
m
i
s
s
y
a
n
d
h
e
r
s
i
s
t
e
r
.
"
N
i
c
e
E
n
g
l
i
s
h
,
v
e
r
y
n
i
c
e
,
I
c
o
u
l
d
r
e
a
l
l
y
i
m
p
r
o
v
e
m
y
E
n
g
l
i
s
h
.
s
t
a
r
t
i
n
g
n
o
w
I
w
i
l
l
s
a
y
P
r
i
v
e
t
a
n
d
n
o
t
P
r
i
v
a
t
e
.
Y
o
u
r
p
o
s
t
i
s
a
m
e
s
s
a
n
d
s
o
i
s
y
o
u
r
s
p
e
l
l
i
n
g
,
y
o
u
c
a
l
l
e
d
3
s
t
a
f
f
d
i
m
-
w
i
t
t
e
d
,
b
u
t
I
g
u
e
s
s
y
o
u
r
w
h
o
l
e
p
o
s
t
m
a
d
e
y
o
u
s
e
e
m
l
i
k
e
t
h
e
d
i
m
-
w
i
t
t
e
d
p
e
r
s
o
n
,
s
o
w
h
o
c
a
r
e
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
m
y
E
n
g
l
i
s
h
i
s
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
a
n
E
n
g
l
i
s
h
n
a
t
i
v
e
s
p
e
a
k
e
r
,
s
h
o
w
s
a
l
a
c
k
o
f
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
I
w
o
u
l
d
s
a
y
.
B
u
t
l
e
t
'
s
n
o
t
a
r
g
u
e
h
e
r
e
,
m
e
s
s
a
g
e
m
e
"
p
r
i
v
e
t
e
l
y
"
i
f
y
o
u
f
e
e
l
s
o
s
t
r
o
n
g
l
y
a
b
o
u
t
i
t
.
R
0
S
3
ReplyMessages In This Thread
abusive staff - by Davei92 - 08-08-2017, 02:59 PM
RE: abusive staff - by Davei92 - 08-09-2017, 02:36 PM
RE: abusive staff - by [VRS] 장미 꽃 - 08-09-2017, 03:13 PM
RE: abusive staff - by Davei92 - 08-09-2017, 03:44 PM
RE: abusive staff - by [VRS] 장미 꽃 - 08-09-2017, 04:04 PM
RE: abusive staff - by omicron - 10-31-2018, 05:47 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Go Social

 

Navigation

 

Extra Menu

 

About us

ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.