The following warnings occurred:
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 805 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit 
Not a member yet? Why not Sign up today Create an account  

  • 2 Vote(s) - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
[DENIED] Application

#1

#2
"
p
r
o
v
e
n
m
y
a
b
i
l
i
t
y
t
o
k
e
e
p
t
h
e
p
e
a
c
e
a
s
a
m
e
d
i
a
t
o
r
"
n
i
c
e
m
e
m
e

#3

#4
<
i
m
g
s
r
c
=
"
h
t
t
p
:
/
/
i
.
i
m
g
u
r
.
c
o
m
/
q
Y
v
P
4
J
M
.
g
i
f
"
a
l
t
=
"
[
I
m
a
g
e
:
q
Y
v
P
4
J
M
.
g
i
f
]
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
i
m
g
"
/
>

#5

#6
+
1
n
i
c
e
g
u
y
m
a
t
u
r
e
a
n
i
t
h
i
n
k
w
e
n
e
e
d
m
o
r
e
o
l
d
e
r
p
e
o
p
l
e
i
n
s
t
a
f
f
t
e
a
m
n
o
o
f
f
e
n
c
e

#7
m
y
v
o
t
e
f
o
r
y
o
u
i
s
-
1

#8
A
m
e
m
b
e
r
o
f
s
t
a
f
f
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
k
e
e
p
t
h
e
p
e
a
c
e
,
n
o
t
i
n
s
u
l
t
p
l
a
y
e
r
s
.
H
a
r
a
s
s
i
n
g
p
l
a
y
e
r
s
o
v
e
r
t
h
e
i
r
l
o
o
k
s
,
c
o
u
n
t
r
y
e
t
c
e
t
c
i
s
n
'
t
t
o
l
e
r
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
t
a
f
f
t
e
a
m
.
I
'
m
a
f
r
a
i
d
y
o
u
h
a
v
e
s
h
o
w
n
u
s
y
o
u
a
r
e
i
n
c
a
p
a
b
l
e
o
f
b
e
h
a
v
i
n
g
a
s
a
p
l
a
y
e
r
,
n
e
v
e
r
m
i
n
d
a
m
e
m
b
e
r
o
f
s
t
a
f
f
-
1

#9
<
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
q
u
o
t
e
"
>
<
c
i
t
e
>
<
s
p
a
n
>
(
0
8
-
1
1
-
2
0
1
7
,
0
6
:
2
3
P
M
)
<
/
s
p
a
n
>
S
c
o
r
p
i
a
W
r
o
t
e
:
<
a
h
r
e
f
=
"
h
t
t
p
s
:
/
/
v
o
i
d
r
e
s
o
n
a
n
c
e
.
c
o
m
/
f
o
r
u
m
s
/
s
h
o
w
t
h
r
e
a
d
.
p
h
p
?
p
i
d
=
3
5
5
#
p
i
d
3
5
5
"
c
l
a
s
s
=
"
q
u
i
c
k
_
j
u
m
p
"
>
<
/
a
>
<
/
c
i
t
e
>
<
b
r
/
>
A
m
e
m
b
e
r
o
f
s
t
a
f
f
i
s
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
k
e
e
p
t
h
e
p
e
a
c
e
,
n
o
t
i
n
s
u
l
t
p
l
a
y
e
r
s
.
H
a
r
a
s
s
i
n
g
p
l
a
y
e
r
s
o
v
e
r
t
h
e
i
r
l
o
o
k
s
,
c
o
u
n
t
r
y
e
t
c
e
t
c
i
s
n
'
t
t
o
l
e
r
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
t
a
f
f
t
e
a
m
.
I
'
m
a
f
r
a
i
d
y
o
u
h
a
v
e
s
h
o
w
n
u
s
y
o
u
a
r
e
i
n
c
a
p
a
b
l
e
o
f
b
e
h
a
v
i
n
g
a
s
a
p
l
a
y
e
r
,
n
e
v
e
r
m
i
n
d
a
m
e
m
b
e
r
o
f
s
t
a
f
f
-
1
<
/
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
>
<
b
r
/
>
S
u
r
e
l
y
a
m
e
m
b
e
r
o
f
s
t
a
f
f
i
s
n
t
s
u
p
p
o
s
e
d
t
o
d
o
x
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
,
t
a
k
e
p
i
c
t
u
r
e
s
o
f
y
o
u
n
g
g
i
r
l
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
m
o
t
h
e
r
s
f
a
c
e
b
o
o
k
,
a
n
d
c
o
n
t
a
c
t
f
a
m
i
l
y
m
e
m
b
e
r
s
.
a
l
s
o
t
h
a
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
a
y
s
"
m
e
m
b
e
r
o
f
s
t
a
f
f
"
w
h
e
n
c
l
e
a
r
l
y
i
a
m
n
o
t
a
m
e
m
b
e
r
o
f
s
t
a
f
f
y
e
t
,
t
h
a
t
m
a
d
e
c
l
e
a
r
b
y
m
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
s
o
y
o
u
r
p
o
i
n
t
i
s
i
n
v
a
l
i
d
.

#10
-
1
R
e
a
s
o
n
s
s
t
a
t
e
d
b
y
S
c
o
r
p
i
aForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Go Social

 

Navigation

 

Extra Menu

 

About us

ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.