The following warnings occurred:
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.3.28 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 920 build_postbit 
Not a member yet? Why not Sign up today Create an account  

  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
A reliable poll regarding current situation.

#12
H
i
f
r
i
e
n
d
s
.
I
'
m
n
e
u
t
r
a
l
a
b
o
u
t
t
h
i
s
.
I
h
o
p
e
w
h
a
t
e
v
e
r
h
a
p
p
e
n
s
,
t
h
e
s
e
r
v
e
r
w
i
l
l
b
e
a
b
e
t
t
e
r
p
l
a
c
e
.
I
s
u
g
g
e
s
t
s
t
a
f
f
m
e
m
b
e
r
s
t
o
n
o
t
t
o
a
b
u
s
e
t
h
e
i
r
p
o
w
e
r
s
a
n
d
d
o
t
h
e
i
r
a
c
t
i
o
n
s
o
n
l
o
g
i
c
a
l
b
a
s
i
s
.
P
e
a
c
e
ReplyMessages In This Thread
RE: A reliable poll regarding current situation. - by s1nner - 05-18-2017, 11:39 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Go Social

 

Navigation

 

Extra Menu

 

About us

ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.