The following warnings occurred:
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 805 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit 
Not a member yet? Why not Sign up today Create an account  

  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Veteran Channels.

#1
Reply

#2
I
L
I
K
E
M
Y
C
H
A
N
N
E
L
O
N
T
O
P
A
N
D
E
A
S
Y
T
O
S
E
E
N
O
R
E
M
O
V
E
P
L
Z
P
S
:
k
e
e
p
t
h
e
a
c
t
u
a
l
a
c
t
i
v
e
v
e
t
e
r
a
n
c
h
a
n
n
e
l
s
L
I
K
E
M
I
N
E
a
n
d
g
e
t
r
i
d
o
f
t
h
e
o
n
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
n
o
p
e
o
p
l
e
i
n
t
h
e
m
e
v
e
r
Reply

#3
I
d
o
n
'
t
c
a
r
e
i
f
t
h
e
r
e
s
a
v
e
t
e
r
a
n
a
r
e
a
o
r
n
o
t
.
I
j
u
s
t
w
a
n
t
m
y
c
h
a
n
n
e
l
Reply

#4
I
a
g
r
e
e
,
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
p
e
r
m
a
n
e
n
t
l
y
r
e
m
o
v
e
d
.
I
n
e
v
e
r
l
i
k
e
d
i
t
i
n
t
h
e
f
i
r
s
t
p
l
a
c
e
.
.
Reply

#5
N
o
t
h
i
n
g
t
o
s
a
y
y
o
u
r
c
h
a
n
n
e
l
c
a
n
'
t
b
e
m
o
v
e
d
t
o
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
c
l
a
n
c
h
a
n
n
e
l
s
i
f
i
t
'
s
u
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
y
,
M
a
n
i
a
c
.
E
D
I
T
:
M
i
s
s
y
a
g
r
e
e
s
b
u
t
i
s
t
o
o
l
a
z
y
t
o
p
o
s
t
.
Reply

#6
Photo 
#
<
i
m
g
s
r
c
=
"
h
t
t
p
s
:
/
/
i
.
g
y
a
z
o
.
c
o
m
/
7
b
9
b
1
1
d
a
d
d
d
c
2
8
5
d
5
f
2
f
7
4
e
0
9
c
7
3
7
0
4
9
.
p
n
g
"
a
l
t
=
"
[
I
m
a
g
e
:
7
b
9
b
1
1
d
a
d
d
d
c
2
8
5
d
5
f
2
f
7
4
e
0
9
c
7
3
7
0
4
9
.
p
n
g
]
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
i
m
g
"
/
>
Reply

#7
Reply

#8
I
d
o
n
'
t
s
e
e
t
h
e
p
o
i
n
t
i
n
h
a
v
i
n
g
t
h
e
V
e
t
e
r
a
n
c
h
a
n
n
e
l
s
.
A
n
d
w
h
a
t
w
a
s
m
e
n
t
i
o
n
w
i
t
h
"
T
h
e
V
e
t
C
h
a
n
n
e
l
s
m
a
k
e
t
h
e
T
S
l
o
o
k
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
b
i
g
g
e
r
"
i
s
v
e
r
y
m
u
c
h
s
o
t
r
u
e
.
T
h
e
a
c
t
i
v
e
c
h
a
n
n
e
l
s
s
h
o
u
l
d
j
u
s
t
b
e
m
a
d
e
i
n
t
o
c
l
a
n
c
h
a
n
n
e
l
s
i
n
s
t
e
a
d
,
i
n
m
y
o
p
i
n
i
o
n
.
R
0
S
3
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Go Social

 

Navigation

 

Extra Menu

 

About us

ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.