The following warnings occurred:
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 805 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.2.22 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit 
Not a member yet? Why not Sign up today Create an account  

  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
CJ Re-enstatement.

#1
I
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
m
o
t
e
d
b
y
:
M
i
s
s
y
/
C
r
a
i
g
I
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
m
o
t
e
d
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
a
s
o
n
:
I
S
h
a
r
e
d
m
i
s
s
y
'
s
v
i
d
e
o
w
h
e
r
e
s
h
e
w
a
s
p
l
a
y
i
n
g
w
i
t
h
h
e
r
d
o
g
'
s
p
e
n
i
s
.
I
t
h
i
n
k
i
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
t
h
e
r
a
n
k
b
a
c
k
b
e
c
a
u
s
e
:
I
t
h
i
n
k
I
'
m
a
c
t
i
v
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
t
i
m
e
,
I
w
a
s
m
o
d
a
n
y
w
a
y
,
I
c
a
n
t
a
l
k
b
a
r
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
o
I
c
a
n
h
e
l
p
p
e
o
p
l
e
f
r
o
m
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
I
W
o
u
l
d
i
m
r
p
o
o
v
e
o
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
(
i
n
c
a
s
e
y
o
u
d
i
d
s
o
m
e
t
h
i
n
g
w
r
o
n
g
)
:
I
w
o
n
t
s
h
a
r
e
v
i
d
e
o
s
o
f
p
e
o
p
l
e
a
n
d
I
w
i
l
l
s
t
o
p
t
r
o
l
l
i
n
g
n
t
h
a
t
.
P
e
a
c
e
.
<
i
m
g
s
r
c
=
"
h
t
t
p
s
:
/
/
v
o
i
d
r
e
s
o
n
a
n
c
e
.
c
o
m
/
f
o
r
u
m
s
/
i
m
a
g
e
s
/
s
m
i
l
i
e
s
/
b
i
g
g
r
i
n
.
p
n
g
"
a
l
t
=
"
B
i
g
G
r
i
n
"
t
i
t
l
e
=
"
B
i
g
G
r
i
n
"
c
l
a
s
s
=
"
s
m
i
l
i
e
s
m
i
l
i
e
_
4
"
/
>
Reply

#2
R
0
S
3
Reply

#3
+
1
h
e
i
s
a
g
o
o
d
g
u
y
h
e
d
e
s
e
r
v
e
s
h
i
s
m
o
d
b
a
c
k
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Go Social

 

Navigation

 

Extra Menu

 

About us

ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.