The following warnings occurred:
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit 
Not a member yet? Why not Sign up today Create an account  

  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Form submission: Staff Applications

#1
<
s
p
a
n
s
t
y
l
e
=
"
f
o
n
t
-
w
e
i
g
h
t
:
b
o
l
d
;
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
b
"
>
U
s
e
r
n
a
m
e
<
/
s
p
a
n
>
:
t
e
s
t
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>
<
s
p
a
n
s
t
y
l
e
=
"
f
o
n
t
-
w
e
i
g
h
t
:
b
o
l
d
;
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
b
"
>
A
g
e
<
/
s
p
a
n
>
:
0
1
-
0
8
-
2
0
1
7
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>
<
s
p
a
n
s
t
y
l
e
=
"
f
o
n
t
-
w
e
i
g
h
t
:
b
o
l
d
;
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
b
"
>
H
a
v
e
y
o
u
e
v
e
r
b
e
e
n
b
a
n
n
e
d
f
r
o
m
o
u
r
N
e
t
w
o
r
k
?
<
/
s
p
a
n
>
:
Y
e
s
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>
<
s
p
a
n
s
t
y
l
e
=
"
f
o
n
t
-
w
e
i
g
h
t
:
b
o
l
d
;
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
b
"
>
H
o
w
l
o
n
g
h
a
v
e
y
o
u
b
e
e
n
p
a
r
t
o
f
o
u
r
N
e
t
w
o
r
k
?
<
/
s
p
a
n
>
:
t
e
s
t
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>
<
s
p
a
n
s
t
y
l
e
=
"
f
o
n
t
-
w
e
i
g
h
t
:
b
o
l
d
;
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
b
"
>
W
h
y
d
o
y
o
u
t
h
i
n
k
y
o
u
w
o
u
l
d
b
e
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
s
u
c
h
a
p
o
s
i
t
i
o
n
?
<
/
s
p
a
n
>
:
d
f
j
d
g
j
f
g
j
d
r
j
n
d
f
h
n
s
r
h
d
f
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>
<
s
p
a
n
s
t
y
l
e
=
"
f
o
n
t
-
w
e
i
g
h
t
:
b
o
l
d
;
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
b
"
>
S
t
e
a
m
p
r
o
f
i
l
e
<
/
s
p
a
n
>
:
d
f
h
d
h
d
h
d
f
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>
<
s
p
a
n
s
t
y
l
e
=
"
f
o
n
t
-
w
e
i
g
h
t
:
b
o
l
d
;
"
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
b
"
>
T
e
l
l
u
s
a
b
i
t
a
b
o
u
t
y
o
u
r
s
e
l
f
<
/
s
p
a
n
>
:
h
d
h
d
r
h
d
r
h
d
r
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Go Social

 

Navigation

 

Extra Menu

 

About us

ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.