The following warnings occurred:
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit
Warning [2] preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead - Line: 81 - File: inc/plugins/easymycode.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/easymycode.php 81 preg_replace
/inc/plugins/easymycode.php 104 easymycode_conv
/inc/class_plugins.php 142 easymycode_mycodehack
/inc/class_parser.php 126 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 774 postParser->parse_message
/showthread.php 1114 build_postbit 
Not a member yet? Why not Sign up today Create an account  

  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
S1nner doing what he is best at

#1
Exclamation 
Reply

#2
T
r
u
e
,
i
p
e
r
s
o
n
a
l
l
y
l
o
s
t
c
o
u
n
t
s
o
f
h
o
w
m
a
n
y
t
i
m
e
s
h
e
d
i
d
t
h
i
s
t
o
m
e
j
u
s
t
c
l
a
s
s
i
c
m
o
v
e
f
r
o
m
h
i
m
<
h
r
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
h
r
"
/
>
W
o
w
i
g
o
t
b
a
n
n
e
d
f
o
r
Y
o
u
w
e
r
e
b
a
n
n
e
d
f
o
r
R
e
c
o
r
d
i
n
g
W
i
t
h
o
u
t
C
o
n
s
e
n
t
I
t
h
i
n
k
i
h
a
v
e
e
v
e
r
y
r
i
g
h
t
t
o
d
o
t
h
a
t
w
h
e
n
m
y
r
i
g
h
t
s
a
r
e
b
e
i
n
g
v
i
o
l
a
t
e
d
Reply

#3
<
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
q
u
o
t
e
"
>
<
c
i
t
e
>
<
s
p
a
n
>
(
0
2
-
2
2
-
2
0
1
8
,
0
4
:
2
1
P
M
)
<
/
s
p
a
n
>
S
q
u
a
d
y
W
r
o
t
e
:
<
a
h
r
e
f
=
"
h
t
t
p
s
:
/
/
v
o
i
d
r
e
s
o
n
a
n
c
e
.
c
o
m
/
f
o
r
u
m
s
/
s
h
o
w
t
h
r
e
a
d
.
p
h
p
?
p
i
d
=
3
9
7
#
p
i
d
3
9
7
"
c
l
a
s
s
=
"
q
u
i
c
k
_
j
u
m
p
"
>
<
/
a
>
<
/
c
i
t
e
>
<
b
r
/
>
W
o
w
i
g
o
t
b
a
n
n
e
d
f
o
r
Y
o
u
w
e
r
e
b
a
n
n
e
d
f
o
r
R
e
c
o
r
d
i
n
g
W
i
t
h
o
u
t
C
o
n
s
e
n
t
I
t
h
i
n
k
i
h
a
v
e
e
v
e
r
y
r
i
g
h
t
t
o
d
o
t
h
a
t
w
h
e
n
m
y
r
i
g
h
t
s
a
r
e
b
e
i
n
g
v
i
o
l
a
t
e
d
<
/
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
>
<
b
r
/
>
W
h
y
n
o
t
u
p
l
o
a
d
t
h
e
r
e
c
o
r
d
i
n
g
t
o
p
r
o
v
e
y
o
u
r
p
o
i
n
t
i
f
t
h
a
t
i
s
t
h
e
c
a
s
e
a
c
t
u
a
l
l
y
?
Y
o
u
'
r
e
a
l
r
e
a
d
y
b
a
n
n
e
d
f
o
r
t
h
e
r
e
a
s
o
n
o
f
r
e
c
o
r
d
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
c
o
n
s
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
f
a
c
t
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
r
u
l
e
s
.
S
o
i
t
w
i
l
l
d
o
y
o
u
n
o
h
a
r
m
.
T
h
i
s
c
o
m
p
l
a
i
n
t
i
s
j
u
s
t
l
i
k
e
a
n
a
i
r
-
b
u
i
l
t
c
a
s
t
l
e
i
n
m
y
o
p
i
n
i
o
n
.
Reply

#4
T
h
i
s
b
a
n
w
i
l
l
b
e
r
e
m
o
v
e
d
.
E
n
d
o
f
t
o
p
i
c
.
Reply

#5
I
t
d
o
e
s
n
'
t
s
a
y
r
e
c
o
r
d
i
n
g
s
o
m
e
o
n
e
a
s
e
v
i
d
e
n
c
e
i
s
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
O
h
i
j
u
s
t
n
o
t
i
c
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
c
o
r
d
i
n
g
l
i
n
k
e
x
p
i
r
e
d
b
u
t
m
o
s
t
o
f
y
o
u
h
e
a
r
d
i
t
s
o
i
'
m
n
o
t
g
o
i
n
g
t
o
w
a
s
t
e
m
y
t
i
m
e
r
e
u
p
l
o
a
d
i
n
g
i
t
a
g
a
i
n
Reply

#6
O
f
c
o
u
r
s
e
i
t
i
s
a
l
l
o
w
e
d
.
C
a
n
y
o
u
s
e
n
d
m
e
a
c
o
p
y
?
I
l
o
s
t
f
i
l
e
s
o
m
e
w
h
e
r
e
.
I
c
o
l
l
e
c
t
s
p
e
e
c
h
o
f
w
i
s
d
o
m
.
S
q
u
a
d
y
d
o
n
'
t
w
o
r
r
y
.
L
e
t
h
i
m
b
e
e
v
e
n
a
G
o
d
o
f
e
m
p
t
y
s
e
r
v
e
r
.
I
t
i
s
n
o
t
a
b
i
g
d
e
a
l
.
S
q
u
a
d
y
g
i
v
e
m
e
y
o
u
r
f
a
c
e
b
o
o
k
.
I
t
i
s
t
i
m
e
t
o
d
o
s
o
m
e
t
h
i
n
g
t
o
g
e
t
h
e
r
.
Reply

#7
i
'
l
l
s
e
n
d
y
o
u
p
r
i
v
a
t
e
m
e
s
s
a
g
e
h
o
l
d
u
p
Reply

#8
W
h
o
t
h
e
f
u
c
k
a
r
e
y
o
u
B
a
z
y
t
e
l
l
i
n
g
p
e
o
p
l
e
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
u
n
b
a
n
n
e
d
l
a
s
t
t
i
m
e
i
c
h
e
c
k
e
d
u
w
a
s
n
t
e
v
e
n
a
n
a
d
m
i
n
n
o
m
o
r
e
i
n
f
a
c
t
u
r
p
e
r
m
a
b
a
n
n
e
d
y
o
u
r
s
e
l
f
.
P
.
S
I
n
s
t
e
a
d
o
f
s
p
e
n
d
i
n
g
t
i
m
e
o
n
t
h
e
s
e
f
o
r
u
m
s
t
r
y
g
r
o
w
i
n
g
s
o
m
e
t
e
e
t
h
b
a
c
k
Reply

#9
<
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
q
u
o
t
e
"
>
<
c
i
t
e
>
<
s
p
a
n
>
(
0
2
-
2
3
-
2
0
1
8
,
0
9
:
0
4
P
M
)
<
/
s
p
a
n
>
B
a
z
y
T
r
u
e
W
r
o
t
e
:
<
a
h
r
e
f
=
"
h
t
t
p
s
:
/
/
v
o
i
d
r
e
s
o
n
a
n
c
e
.
c
o
m
/
f
o
r
u
m
s
/
s
h
o
w
t
h
r
e
a
d
.
p
h
p
?
p
i
d
=
4
0
3
#
p
i
d
4
0
3
"
c
l
a
s
s
=
"
q
u
i
c
k
_
j
u
m
p
"
>
<
/
a
>
<
/
c
i
t
e
>
<
b
r
/
>
T
h
i
s
b
a
n
w
i
l
l
b
e
r
e
m
o
v
e
d
.
E
n
d
o
f
t
o
p
i
c
.
<
/
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
>
<
b
r
/
>
S
i
t
d
o
w
n
b
a
z
y
,
y
o
u
a
r
e
n
o
o
n
e
t
o
t
e
l
l
p
e
o
p
l
e
t
h
e
i
r
b
a
n
w
i
l
l
b
e
l
i
f
t
e
d
.
Reply

#10
<
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
q
u
o
t
e
"
>
<
c
i
t
e
>
<
s
p
a
n
>
(
0
2
-
2
4
-
2
0
1
8
,
1
0
:
5
7
P
M
)
<
/
s
p
a
n
>
j
i
n
x
e
d
W
r
o
t
e
:
<
a
h
r
e
f
=
"
h
t
t
p
s
:
/
/
v
o
i
d
r
e
s
o
n
a
n
c
e
.
c
o
m
/
f
o
r
u
m
s
/
s
h
o
w
t
h
r
e
a
d
.
p
h
p
?
p
i
d
=
4
0
8
#
p
i
d
4
0
8
"
c
l
a
s
s
=
"
q
u
i
c
k
_
j
u
m
p
"
>
<
/
a
>
<
/
c
i
t
e
>
<
b
r
/
>
<
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
c
l
a
s
s
=
"
m
y
c
o
d
e
_
q
u
o
t
e
"
>
<
c
i
t
e
>
<
s
p
a
n
>
(
0
2
-
2
3
-
2
0
1
8
,
0
9
:
0
4
P
M
)
<
/
s
p
a
n
>
B
a
z
y
T
r
u
e
W
r
o
t
e
:
<
a
h
r
e
f
=
"
h
t
t
p
s
:
/
/
v
o
i
d
r
e
s
o
n
a
n
c
e
.
c
o
m
/
f
o
r
u
m
s
/
s
h
o
w
t
h
r
e
a
d
.
p
h
p
?
p
i
d
=
4
0
3
#
p
i
d
4
0
3
"
c
l
a
s
s
=
"
q
u
i
c
k
_
j
u
m
p
"
>
<
/
a
>
<
/
c
i
t
e
>
<
b
r
/
>
T
h
i
s
b
a
n
w
i
l
l
b
e
r
e
m
o
v
e
d
.
E
n
d
o
f
t
o
p
i
c
.
<
/
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
>
<
b
r
/
>
S
i
t
d
o
w
n
b
a
z
y
,
y
o
u
a
r
e
n
o
o
n
e
t
o
t
e
l
l
p
e
o
p
l
e
t
h
e
i
r
b
a
n
w
i
l
l
b
e
l
i
f
t
e
d
.
<
/
b
l
o
c
k
q
u
o
t
e
>
<
b
r
/
>
t
r
u
e
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Go Social

 

Navigation

 

Extra Menu

 

About us

ᴀ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏꜰɪᴛ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴀɪᴍᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅꜱ ɢᴀʀʀʏ'ꜱ ᴍᴏᴅ. ʜᴇʀᴇ ᴡᴇ ʜᴀᴠᴇ ᴍᴀɴʏ ꜱᴇʀᴠᴇʀꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴏꜰꜰᴇʀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ᴡᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ & ᴘᴀʏ2ᴀᴅᴍɪɴ ꜱᴏ ᴡᴇ'ᴅ ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʟʟ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀɴ ᴇxᴛʀᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴏɴᴇʏ.